Algemene voorwaarden

Voor het laatst bewerkt op 23 juni 2022.

Deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”, “Servicevoorwaarden”) zijn van toepassing op uw relatie met de Sparkss websites en diensten. (de “Service”) deze diensten worden beheerd door Spesh. (“ons”, “wij” of “onze”).

Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website sparkss.nl (de “Service”) gebruikt.

Uw toegang tot en gebruik van de Dienst is gebaseerd op uw aanvaarding van en naleving van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruik maken van de Dienst.

Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Dienst, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Voorwaarden en aanvaardt u alle juridische gevolgen. Als u niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, geheel of gedeeltelijk, maak dan geen gebruik van de Service.

Sommige delen van de Service worden gefactureerd op abonnementsbasis (“Abonnement(en)”). U wordt vooraf gefactureerd op terugkerende en periodieke basis (“Factureringscyclus”). Factureringscycli worden op maandelijkse of jaarlijkse basis ingesteld, afhankelijk van het type abonnement dat u selecteert bij het kopen van een abonnement.

Aan het einde van elke factureringscyclus wordt uw abonnement automatisch verlengd onder exact dezelfde voorwaarden, tenzij u het annuleert of Sparkss het annuleert. U kunt de verlenging van uw abonnement annuleren via uw online accountbeheerpagina of door contact op te nemen met het klantenondersteuningsteam van Sparkss.

Een geldige betaalmethode, inclusief creditcard, is vereist om de betaling voor uw abonnement te verwerken. U dient Sparkss te voorzien van nauwkeurige en volledige factureringsinformatie, inclusief volledige naam, adres, staat, postcode, telefoonnummer en een geldige betalingsmethode-informatie. Door dergelijke betalingsinformatie in te dienen, machtigt u Sparkss/Spesh automatisch om alle abonnementskosten die via uw account zijn gemaakt, in rekening te brengen op dergelijke betalingsinstrumenten.

Mocht automatische facturering om welke reden dan ook niet plaatsvinden, dan zal Sparkss een elektronische factuur uitgeven waarin wordt aangegeven dat u handmatig moet doorgaan, binnen een bepaalde deadline, waarbij de volledige betaling overeenkomt met de factureringsperiode zoals aangegeven op de factuur.

Sparkss kan, naar eigen goeddunken, een Abonnement aanbieden met een gratis proefperiode voor een beperkte periode (“Gratis Proefperiode”).

Mogelijk moet u uw factuurgegevens invoeren om u aan te melden voor de gratis proefversie.

Als u uw factureringsgegevens invoert wanneer u zich aanmeldt voor de gratis proefversie, worden er geen kosten in rekening gebracht door Sparkss/Spesh totdat de gratis proefperiode is verlopen.

Op de laatste dag van de gratis proefperiode, tenzij je je abonnement hebt opgezegd, worden automatisch de toepasselijke abonnementskosten in rekening gebracht voor het type abonnement dat je hebt geselecteerd.

Sparkss behoudt zich op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving het recht voor om (i) de algemene voorwaarden van de gratis proefaanbieding te wijzigen, of (ii) een dergelijke gratis proefaanbieding te annuleren.

Sparkss kan naar eigen goeddunken en op elk moment de abonnementskosten voor de abonnementen wijzigen. Elke wijziging van de abonnementskosten wordt van kracht aan het einde van de dan geldende factureringscyclus.

Sparkss zal u redelijkerwijs van tevoren op de hoogte stellen van elke wijziging in abonnementskosten om u de kans te geven uw abonnement te beëindigen voordat een dergelijke wijziging van kracht wordt.

Als u de Service blijft gebruiken nadat de wijziging van de abonnementskosten van kracht is geworden, betekent dit dat u ermee instemt om het gewijzigde bedrag van de abonnementskosten te betalen.

Bepaalde terugbetalingsverzoeken voor Abonnementen kunnen door Sparkss van geval tot geval in overweging worden genomen en naar goeddunken van Sparkss worden toegekend.

Restitutie wordt zonder twijfel verleend als het verzoek binnen 14 dagen na betaling wordt gedaan.

Met onze Service kunt u bepaalde informatie, tekst, afbeeldingen, video’s of ander materiaal (“Inhoud”) plaatsen, koppelen, opslaan, delen en anderszins beschikbaar stellen. U bent verantwoordelijk voor de inhoud die u op de service plaatst, inclusief de wettigheid, betrouwbaarheid en geschiktheid ervan.

Door Inhoud op de Dienst te plaatsen, te uploaden of anderszins in te dienen, verleent u ons het recht en de licentie om dergelijke Inhoud op en via de Dienst te gebruiken, aan te passen, in het openbaar uit te voeren, openbaar weer te geven, te reproduceren en te verspreiden.

U behoudt al uw rechten op alle Inhoud die u indient, plaatst, uploadt of weergeeft op of via de Service en u bent verantwoordelijk voor het beschermen van die rechten.

U verklaart en garandeert dat: (i) de Inhoud van u is (u bezit deze) of u het recht hebt om deze te gebruiken en ons de rechten en licentie verleent zoals bepaald in deze Voorwaarden, en (ii) het plaatsen, uploaden of indienen van uw Inhoud op of via de Dienst schendt de privacyrechten, publiciteitsrechten, auteursrechten, contractrechten of andere rechten van geen enkele persoon.

We behouden ons alle rechten voor om communicatie of materialen te blokkeren of te verwijderen waarvan we vaststellen dat ze: (a) beledigend, lasterlijk of obsceen zijn; (b) frauduleus, bedrieglijk of misleidend; (c) in strijd met een auteursrecht, handelsmerk of ander intellectueel eigendomsrecht van een ander of; (d) naar eigen goeddunken beledigend of anderszins onaanvaardbaar voor ons.

U erkent dat, door u de mogelijkheid te bieden om door gebruikers gegenereerde inhoud op de Service te bekijken en te verspreiden, we slechts fungeren als een passief kanaal voor dergelijke distributie en geen enkele verplichting of aansprakelijkheid aangaan met betrekking tot enige inhoud of activiteiten op de Service.

Wanneer u een account bij ons aanmaakt, moet u ons te allen tijde informatie verstrekken die nauwkeurig, volledig en actueel is. Als u dit niet doet, vormt dit een schending van de Voorwaarden, wat kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van uw account op onze Service.

U bent verantwoordelijk voor het beveiligen van het wachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Service en voor alle activiteiten of acties onder uw wachtwoord, of uw wachtwoord nu bij onze Service is of bij een service van een derde partij.

U stemt ermee in uw wachtwoord niet aan derden bekend te maken. U moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen van een inbreuk op de beveiliging of ongeoorloofd gebruik van uw account.

U mag niet als gebruikersnaam de naam van een andere persoon of entiteit gebruiken of die niet legaal beschikbaar is voor gebruik, een naam of handelsmerk die onderhevig is aan rechten van een andere persoon of entiteit anders dan u zonder de juiste toestemming, of een naam die is anderszins aanstootgevend, vulgair of obsceen.

De Service en alle inhoud, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, grafische afbeeldingen of code, zijn eigendom van Sparkss en worden beschermd door copyright, handelsmerken, database- en andere intellectuele eigendomsrechten. U mag delen van het materiaal uit de verschillende delen van de Service alleen weergeven en kopiëren, downloaden of afdrukken voor uw eigen, niet-commerciële gebruik. Elk ander gebruik is ten strengste verboden en kan in strijd zijn met auteursrechten, handelsmerken en andere wetten. Deze Voorwaarden verlenen u geen licentie om enig handelsmerk van Sparkss of haar gelieerde ondernemingen te gebruiken. U stemt er verder mee in geen eigendomskennisgevingen van materiaal gedownload van de Service te gebruiken, te wijzigen of te verwijderen.

De Dienst kan links bevatten naar websites of diensten van derden die geen eigendom zijn van of beheerd worden door Sparkss of Spesh.

Sparkss heeft geen controle over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. Verder erkent u en gaat u ermee akkoord dat Sparkss niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermoedelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of diensten.

We raden u ten zeerste aan om de algemene voorwaarden en het privacybeleid te lezen van websites of services van derden die u bezoekt.

We kunnen de toegang tot onze Service onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, als u de Voorwaarden schendt.

Alle bepalingen van de Voorwaarden blijven van kracht na beëindiging, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eigendomsbepalingen, afwijzingen van garanties, schadeloosstelling en beperkingen van aansprakelijkheid.

Bij beëindiging vervalt uw recht om de Dienst te gebruiken onmiddellijk. Als u uw account wilt beëindigen, kunt u gewoon stoppen met het gebruik van de Dienst.

U stemt ermee in Sparkss, haar opdrachtgevers, functionarissen, directeuren, vertegenwoordigers, werknemers, aannemers, licentiegevers, licentiehouders, leveranciers en agenten te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen voor alle claims, verliezen, schade, verliezen, verplichtingen, kosten , acties of eisen.

Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot: (a) juridische en boekhoudkundige kosten die voortvloeien uit uw gebruik van de Service; (b) uw schending van een van deze Voorwaarden; (c) alles wat u plaatst op of uploadt naar of anderszins indient bij de Service; en (d) elke activiteit met betrekking tot uw account. Dit omvat elk nalatig of onwettig gedrag van u, een persoon of entiteit die toegang heeft tot de Service met uw account, ongeacht of deze toegang is verkregen via frauduleuze of illegale middelen.

Sparkss, haar directeuren, werknemers, partners, agenten, leveranciers of gelieerde ondernemingen, zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade, directe of indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of punitieve schade, inclusief maar niet beperkt tot economisch verlies, verlies of schade aan elektronische media of gegevens, goodwill of andere immateriële verliezen, als gevolg van (i) uw toegang tot of gebruik van de Service; (ii) uw onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Dienst; (iii) gedrag of inhoud van een derde partij op of in verband met de Dienst; (iiv) alle inhoud die is verkregen van of via de Service; en (v) de ongeoorloofde toegang tot, het gebruik van of de wijziging van uw transmissies of inhoud, ongeacht of deze gebaseerd is op garantie, contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of enige andere rechtsvordering, ongeacht of we al dan niet op de hoogte zijn van de mogelijkheid van dergelijke schade, en zelfs als wordt vastgesteld dat een remedie die hierin wordt beschreven zijn essentiële doel niet heeft bereikt.

Sparkss geeft geen garanties, verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot de website en de bijbehorende technologie. Alle zogenaamd toepasselijke garanties, voorwaarden en bepalingen zijn uitgesloten, voor zover toegestaan ​​door de wet. Uw gebruik van de Service is op eigen risico. De Service wordt geleverd op een “AS IS”- en “AS AVAILABLE”-basis. De Service wordt geleverd zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk of prestatie, behalve zoals bepaald door de wetten in Nederland. In dergelijke gevallen is de provinciale wet van toepassing voor zover nodig.

Sparkss haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en haar licentiegevers garanderen niet dat a) de Service ononderbroken, veilig of beschikbaar zal zijn op een bepaalde tijd of locatie; b) eventuele fouten of defecten worden gecorrigeerd; c) de Dienst vrij is van virussen of andere schadelijke componenten; of d) de resultaten van het gebruik van de Dienst aan uw eisen zullen voldoen.

Als u een van deze voorwaarden schendt en Sparkss ervoor kiest om niet onmiddellijk te handelen, of ervoor kiest om helemaal niet te handelen, heeft Sparkss op een later tijdstip of in elke andere situatie nog steeds recht op alle rechten en rechtsmiddelen, waar u deze voorwaarden schendt. Sparkss doet geen afstand van zijn rechten. Sparkss is niet verantwoordelijk voor een vermeende schending van deze voorwaarden veroorzaakt door omstandigheden buiten haar controle. Een persoon die geen partij is bij deze Voorwaarden heeft geen handhavingsrechten.

U mag uw rechten onder deze Voorwaarden niet toewijzen, in sublicentie geven of anderszins overdragen.

Zoals hierboven uiteengezet, staan sommige rechtsgebieden de uitsluiting van bepaalde garanties of de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade niet toe, dus de bovenstaande beperkingen zijn mogelijk niet op u van toepassing. De wetten van Nederland kunnen van toepassing zijn op bepaalde producten en geleverde diensten.

Deze voorwaarden worden beheerst door, en geïnterpreteerd en gehandhaafd in overeenstemming met, de wetten in Nederland, voor zover van toepassing.

Als een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht door een bevoegde rechtbank, blijven alle overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht. Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze service en vervangen en vervangen alle eerdere overeenkomsten, mondeling of anderszins, met betrekking tot de service.

We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen of te vervangen. Als een herziening wezenlijk is, zullen we redelijke inspanningen leveren om ten minste 30 dagen van tevoren te informeren voordat nieuwe voorwaarden van kracht worden. Wat een materiële wijziging is, wordt naar eigen goeddunken bepaald.

Door onze Service te blijven openen of gebruiken nadat deze herzieningen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, geheel of gedeeltelijk, stop dan met het gebruik van de website en de Service.

Jouw nieuwe Social media marketing tool.

De enige link die je ooit nodig zult hebben.